มรรคมีองค์8

มรรคมีองค์8
มรรคมีองค์ 8 วิกิพีเดียระบุว่า คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก อาสาฬหปุรณมีบูชาŽ แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะŽ ซึ่งเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย มักจะตรงกับเดือน มิ.ย.หรือเดือน ก.ค. แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน สำหรับในปี 2553 นี้ วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันจันทร์ที่ 26 ก.ค. ตามปฏิทินสุริยคติ วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก คือ ธัมมจักกัปป วัตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คน การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดดวงตาเห็นธรรมและบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน หลังจากอุปสมบทพระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลกและทำให้พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ จึงเรียกวันนี้ว่า วันพระสงฆ์Ž คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ในการแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า ทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ ทางสายกลาง ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ มรรค 8 หรือ หนทางถึงความดับทุกข์ 8 ประการ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ หมายถึงเห็นถูกตามความเป็นจริงด้วยปัญญา สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดสนทนาแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง สัมมาอาชีวะ คือ การทำมาหากินอย่างสุจริตชน สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณ์อยู่เป็นปกติ อีกทั้ง อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ได้แก่ ทุกข์ คือ ปัญหาทั้งหลาย บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร กล้าเผชิญปัญหา สมุทัย คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา นิโรธ คือ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา มรรค คือ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการดังกล่าวข้างต้น ในประเทศไทย แต่เดิมไม่มีการประกอบพิธีการบูชาในวันอาสาฬหบูชา จนกระทั่งปี 2501 คณะสังฆมนตรีกำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยและเริ่มการบูชา ตามคำแนะนำของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) ประเทศไทยจึงเป็นประเทศเดียวที่กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญและเป็นวันหยุดของรัฐ ส่วนในต่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทอื่นๆ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันอาสาฬหบูชาเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s